ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญยัง รอดประเสริฐ
ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว บุญมา
ตำแหน่ง : รองประธานมูลนิธิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำเภา สมจิต
ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน ปิ่นเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา บุญมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง นารถดนตรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภัสรี อุเทศธำรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช เพ็ชรรุ่ง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางละอองดาว พรายงาม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ศรีม่วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวมาลย์ ปันส่วน
ตำแหน่ง : กรรมการและรองเลขานุการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :