คณะผู้บริหาร

นายบุญยัง รอดประเสริฐ
ประธานกรรมการ

ดร.ไสว บุญมา
รองประธานกรรมการ

นายประสาร ปิ่นเงิน
กรรมการ

จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ชำนาญกิจ
กรรมการ

นายศักดา บุญมา
กรรมการ

นายจำนงค์ นารถดนตรี
กรรมการ

นางสำเภา สมจิตร
กรรมการ

นางสาวอาภัสรี อุเทศธำรง
กรรมการและเหรัญญิก

นายไพรัช เพ็ชรรุ่ง
รองประธานกรรมการ

นางละอองดาว พรายงาม
กรรมการและเลขานุการ

นายถวิล ศรีม่วง
กรรมการ

นายสัมพันธ์ ญาณสุธี
กรรมการ

นางเยาวมาลย์ ปันส่วน
กรรมการและรองเลขานุการ