คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล : ดร.ไสว บุญมา
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ : 085 1488875
อีเมล์ : sboonma@msn.com
ที่อยู่
51 หมู่ 4 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก